Endüstriyel Tasarımda Modern Kontrol Teknikleri Projesinin Genel Amaçları ve Hedefleri

Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak iş alanları sürekli olarak değişmektedir. İş alanlarındaki değişmeler, bireyin bir işte istihdam edilebilmesi için gereken mesleki nitelikleri de farklılaştırmaktadır. İş için gerekli mesleki niteliklerin güncellenememesi, işgücü piyasasının aktörleri arasındaki arz talep dengesinin sağlanamamasına ve dolayısıyla bir yandan işgücü ihtiyacı varken diğer yandan işsizlik artışına neden olmaktadır. Proje yerel ve ulusal düzeyde işgücü piyasasında arz talep dengesinin sürdürülebilir düzeye çıkarılması ile okuldan işe geçişi kolaylaştırarak gençlerin istihdam edilebilirliğini sağlamak ve 2023 hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Ülke genelinde uygulanan bölgesel yatırım teşvikleri ile ilimizde yatırımı yapan ya da yapacak müteşebbislerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün sağlanabilmesi için bu proje ile;
1. Aktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP) tarafları arasında uyumun sağlanması,
2. 15-29 yaş aralığındaki 120 gencin endüstriyel tasarımda modern kontrol teknikleri alanındaki mesleki yeterliliklerinin arttırılarak, gençlerin istidam edilebilirliğinin artırılması,
3. Üniversite eğitimine devam eden gençlerin işe katılımlarının kolaylaştırılması,
4. Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Elazığ Organize Sanayi Müdürlüğü arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirilmesi amaçlanmaktadır.